Forvent at du snart bliver inviteret til lønsamtale  

FacebooklinkedinmailFacebooklinkedinmail

AC-Tele og Akademikerorganisationerne har indgået aftale med TDC om at forsætte forsøgsordningen hvor der ikke fastsættes en mindstereguleringsramme for lønudviklingen for AC’erne.

Det betyder at der i 2022 ikke er aftalt et minimum som den samlede løn for AC-gruppen skal stige med. Der er heller ikke aftalt noget loft for lønudviklingen. Alle andre elementer i lønsystemet består, hvilket bl.a. betyder, at du vil blive inviteret til en lønsamtale som du plejer.

Der indsættes mere på Fritvalgslønkontoen
Da der ikke fastsættes en mindstereguleringsramme, vil din fritvalgslønkonto forsat være forhøjet med ½ %. Det er dog aftalt, at ordningen om en særskilt betalt fridag mellem jul og nytår ikke fortsætter i 2022. I stedet hæves din fritvalgslønkontoen pr. 1. april 2022 med yderligere ½ % indtil udgangen af marts 2023. Din fritvalgslønkonto er således forhøjet med 1 %.

Der indsættes permanent 2,5 %  på fritvalgslønkontoen (finansieret af en overflytning af 2 % af arbejdsgivers pensionsbidrag og 0,5 % af ferietillægget), så derfor vil alle i den kommende periode samlet set få indsat 3,5 % af den pensionsberettigede løn til kontoen.

Du har i henhold til overenskomsten § 16, stk. 3 mulighed for, efter aftale med din leder, at tilkøbe fridage. Vil du stadig gerne have en ekstra fridag mellem jul og nytår, kan du således bruge dine ekstra lønmidler på fritvalgslønkontoen til dette. Du har fortsat fri den 27. december som er aftalt i hele overenskomstperioden 2020 – 2023.

Læs mere om Fritvalgslønkontoen og hvilke muligheder du har for at bruge den på Check-In (TDC NET eller Nuuday).

Vi vil her benytte lejligheden til at takke de medlemmer der deltog i spørgeskemaundersøgelse om den fremtidige lønmodel, som vi gennemførte for nogle uger siden.  

Løndata til brug for din samtale
Er du medlem af en Akademikerorganisation, har du mulighed for at få fremsendt løndata (økonomiske nøgletal, prognoser, lønstatistik for AC’ere i TDC m.v.) til brug for din forberedelse forud for lønsamtalen. Hvis du ønsker at få materialet, skal du registrere dit navn, din e-mailadresse og afkrydse hvilken organisation du er medlem af her, så sender vi materialet til dig. Vi udsender materialet 1 x dagligt, så forvent ikke at modtage det med det samme.  

Læs overenskomstens bilag 8 som en del af din forberedelse
Overenskomstens bilag 8 fastsætter rammerne for din lønforhandling. Her fremgår det bl.a. andet at din samtale ikke må være en lønorientering eller et løndiktat, men at der skal være en reel lønforhandling. Det er også i bilag 8, at du finder hvilke forhold, der skal indgå i din leders vurdering af, om du er berettiget til en lønstigning.

Du finder overenskomsten her.

Er du ansat på jobløn     
Hvis du er ansat på jobløn (overenskomstens § 8) skal du til lønsamtalen drøfte forudsætningerne for at du er ansat på jobløn, herunder om du får en passende honorering for at være omfattet af joblønsbestemmelsen.

Din mulighed for at påvirke
Din mulighed for at påvirke dit lønforhandlingsresultat er begrænset i det øjeblik, hvor du sidder til selve forhandlingen. Det lyder måske mærkeligt, men ofte er det sådan, at din leder allerede har vurderet og måske afklaret, hvor meget du skal have i lønstigning, inden I sætter jer ved bordet.

Tal derfor med din leder om din løn og dine forventninger til en lønstigning inden I mødes og send gerne en mail, hvor du opridser dine forventninger.

Vær skarp på, hvad du vil opnå og fokusér din argumentation
Når du sætter dig ved forhandlingsbordet, skal dine ønsker, prioriteringer og din plan for forhandlingen være på plads. Hvis din leder spørger dig, hvad du ønsker og hvorfor, skal du være klar til at svare kort og præcist. Medbring dine 3-4 stærkeste argumenter for, hvorfor du skal have en lønstigning. Undlad at anføre 8-10 argumenter, for så giver du din leder mulighed for at angribe de svageste af argumenterne, og så flyttes fokus fra, hvad du har gjort godt i perioden.

Din adfærd under selve forhandlingen
Al erfaring viser, at du øger dine muligheder for at opnå et godt resultat, hvis du bidrager positivt og konstruktivt til en god tone og stemning under forhandlingen. At du er imødekommende, lytter og anerkender din leders holdninger og ønsker er ikke det samme som at være enig.

Et stærkt forhandlingstræk under selve forhandlingen kan være brug af stilhed. Stilhed køber dig tænketid, og stilheden kan sætte din leder under pres. Hvis du f.eks. tilkendegiver, at du ikke synes, at din leders lønudspil er tilfredsstillende, og herefter tier stille, kan stilheden være så akavet for din leder, at han/hun føler at stilheden skal brydes, og måske din leder så bryder den ved at tilbyde dig en højere løn eller anerkender nogle af dine argumenter. 

Inflation som argumentation?
Vi anbefaler ikke at du går til lønforhandlingen med inflationen som dit eneste argument. I stedet skal du fremføre de velkendte argumenter som handler om din egen performance og succeser, hvordan du har bidraget til virksomhedens fremdrift, hvilket øget ansvar og hvilke komplekse arbejdsopgaver du har fået siden sidste lønforhandling, hvordan situationen er i virksomheden – og så kan du i tillæg anføre inflationen som argument for, at lønstigningen i år skal være højere end normal.

Nej-forhandlinger
Giv ikke op for hurtigt, hvis du bliver mødt med et nej. Undersøger du baggrunden for din leders nej, får du mulighed for fx at få brugbar viden om, hvad din leder forventer af dig og hvordan, du kan imødekomme forventningerne fremadrettet.

En undersøgelse af grunden til afvisningen kan også afsløre nye muligheder. Skyldes afvisningen fx manglende økonomisk råderum, kan der måske i stedet være mulighed for at tale om nye opgaver, ny titel eller mere fleksibilitet eller frihed.

Omvendt skal du også afkode din leders udmeldinger og kropssprog og have en ”fingerspitzengefühl” for, hvornår det er en god ide at stoppe.

Hvis du får en lønregulering
Vi forventer at alle lønsamtaler vil blive gennemført inden sommerferien. Men uanset hvornår din samtale finder sted, vil en eventuel lønregulering ske pr. den 1. april 2022.

AC-Tele følger op med TDC NET og Nuuday
Vi mødes med TDC i september med henblik på at evaluere løndannelsen og herunder gennemgå den foreløbige status på lønudviklingen.

Held og lykke med din forhandling – og husk, at hvis du ikke får en lønstigning til selve forhandlingen, så har du i alt fald plantet et frø om, at du forventer, at din indsats bliver husket til næste lønforhandling.

Du finder aftalen om individuel løndannelse her