AC-Tele og TDC-overenskomstens historie

AC-overenskomsten opstår

teledanmark-logoI 1990 besluttede Folketinget at de danske telefonselskaber skulle slås sammen, og holdingselskabet Tele Danmark opstod. Hermed indledtes et formaliseret samarbejde blandt organisations- og tillidsrepræsentanter på tværs af AC-organisationerne og de regionale teleselskaber. Indtil da havde der været lokale klubber for hver uddannelsesretning i hvert af selskaberne. Med fusionen i 1995 etableredes fællesklubben, AC-Tele, for det samlede TeleDanmark. Fra 1990 og de følgende år blev der arbejdet på at få en fælles overenskomst for alle akademikerne i Tele Danmark. Og det lykkedes. Samtidig med at fusionen af teleselskaberne blev en realitet i 1995, fik vi også den første fælles akademikeroverenskomst i det nye selskab. De ca. 10 forskellige overenskomster i de regionale teleselskaber blev til én overenskomst, der i sit indhold på daværende tidspunkt mindede meget om de offentlige overenskomster med blandt andet et omfattende skalalønssystem og aftale om pensionsindbetaling.

AC-overenskomsten har været forhandlet en del gange siden da, hvor forskellige elementer i overenskomsten er ændret, blandt andet lønsystemet, feriebestemmelser, barsel og frihed i forbindelse med børns sygdom:

Lønsystemet

Money-IconLønsystemet blev i første omgang ændret til at bestå af 3 anciennitetsbestemte minimumssatser og højere grad af individuelle forhandlinger. I forbindelse med overenskomstforhandlingerne i år 2000 indgik vi en aftale om individuel løndannelse, hvor et aftalekompleks skulle sikre reelle forhandlinger mellem medarbejder og leder til den årlige lønsamtale. Udgangspunktet var individuel løndannelse uden generel regulering, men med en aftalt vejledende mindsteregulering af lønnen. I 2004 gik vi et skridt videre mod helt individuel løndannelse, nu med en aftalt garanti for stigning i den samlede lønsum for AC-grppen.

Feriefridage

Ved overenskomstforhandlingerne i år 2000 blev det ligeledes aftalt, at alle skulle have 5 feriefridage.

Optjening af ferie under barsel

Baby-girl-lyingI 2004 havde vi blandt andet ønsket forbedringer af barselsbestemmelserne. Ud over de uger med fuld løn, medlemmerne ansat i TDC allerede havde, aftalte vi at der indbetales pensionsbidrag i hele den periode, der er ret til orlov i i forbindelse med barsel. I første omgang kun arbejdsgivers andel, fra 2011 aftalte vi også medarbejderdelen. Som en følge af dette og en indviklet bestemmelse i Ferieloven, fik vi yderligere optjening af ret til ferie med løn for hele orlovsperioden.

Frihed ved børns sygdom

Det var også i 2004 både AC-organisationerne og TDC, opnåede stor pressebevågenhed med vores aftale om ubegrænset frihed med løn ved børns sygdom.

Jobløn

Money-Bag-Icon2Ved overenskomstfornyelsen i 2007 aftalte vi indførelse af § 8 Jobløn. Det understreger på den ene side at “normalen” er 37 timer inklusive frokostpause og på den anden side at visse job kan være så specielle at merarbejde er indregnet i lønnen i stedet for at skulle indgå merarbejdsaftaler hver måned, eller i forbindelse med særlige hændelser. Vi lagde vægt på og var enige med TDC om, at der alene kan indgås aftale om jobløn med et mindre antal medarbejdere omfattet af overenskomsten og at jobløn således ikke kan være den normale arbejdstidsbestemmelse inden for overenskomstområdet. Brugen af § 8 er et emne vi løbende diskuterer med TDC fordi vi finder at antallet af medarbejdere på jobløn er for stort. Aktuelt (juli 2016) drejer det sig om knap en fjerdedel af de mere end 1100 der er omfattet af overenskomsten.

Det øvrige private arbejdsmarked

Overenskomstforhandlingerne i 2010 er for første gang kædet sammen med forhandlingerne på det øvrige private arbejdsmarked, og resultatet skal derfor indgå i forligsmandens samlede mæglingsforslag for det private arbejdsmarked. Denne model sikrer at forhandlingerne ikke trækker i langdrag, men det betyder også at et flertal af de organiserede i TDC ikke egenhændigt kan forkaste det resultat der er med i forligsmandens samlede forslag.

Bedre forældreorlov og mere frihed

sandcastle-2Med denne fornyelse opnåede vi at forældreorlovsperioden blev ændret så to af morens uger før fødslen blev vekslet til tre ugers forældreorlov med løn. Endvidere blev forældreorlovsperioden øget med 1 uge, så den samlede orlov med løn nåede op på 14 uger til begge forældre.

Endvidere blev fredag efter Kr. Himmelfartsdag gjort til en ordinær fridag.

I overenskomstperioden tog vi fat på aftalen om at opspare ubrugte feriefridage. Ved 20 opsparede dage giver TDC en bonus på 4 dage. På denne måde bliver der mulighed for at spare op til en længere orlov med løn.

Smalhals

Graph-CrashFornyelserne i 2012 og 2014 har været yderst smalle. Ud over hævede satser blev det kun til yderligere lempelse af bestemmelserne for afvikling af forældreorlov, øget godtgørelse ved opsigelse uden forudgående skriftlig advarsel, og forlænget opsigelsesvarsel for tillidsrepræsentanter med høj anciennitet.

I 2014 fik TDC hos forligsmanden, lov til at opsige gruppelivsordningen, herunder forsikring i tilfælde af visse kritiske sygdomme. De fleste medarbejdere har disse forsikringer som en obligatorisk del af deres pensionsordning, men efterfølgende har det vist sig at visse grupper hermed stod uden de pågældende forsikringer, og det har ikke været muligt at indgå kollektive ordninger for alle der mistede retten i forbindelse med overenskomsten.

Aftaler udenfor overenskomsten

Uden at være en del af overenskomsten har vi indgået en række aftaler, som for eksempel mulighed for opsparing af feriefridage med ”renter” og en aftale om seniorordning med nedsat arbejdstid og/eller et antal seniorfridage.

AC-Tele som frontkæmper

closed-chibi-handMange af de fremskridt vi har opnået, har vist sig at slå igennem på det øvrige arbejdsmarked eller for andre grupper i TDC på et senere tidspunkt. Selv om vi udgør en lille gruppe set i forhold til det store arbejdsmarked, har vi alligevel været med til at præge udviklingen. Og ligesom på det omgivende arbejdsmarked, er det medlemmerne, altså dem der betaler kontingent til en AC-organisation, der yder til de goder som tilkommer alle på overenskomsten. Hvis vi fortsat skal kunne gå forrest, kræver det opbakning fra medarbejderne på AC-Tele overenskomsten. Derfor opfordres alle, der ikke allerede er medlem, til at melde sig ind i den respektive AC-organisation, eller, hvis det er mere naturligt, den AC-organisation der normalt dækker medarbejdere med den aktuelle arbejdsfunktion.

Næste overenskomstforhandling finder sted i 2017.