Vedtægter

VEDTÆGT FOR AKADEMIKERKLUBBEN
Akademikerklubben ved TDC

§1. Navn
Klubbens navn er Akademikerklubben ved TDC (herefter kaldet AC-Tele)

§2. Formål
AC-Teles formål er,

At fremme medlemmernes faglige, sociale og økonomiske interesser,

At forbedre arbejdsforholdene i virksomheden og kontakten mellem
medlemmerne,

At fremme samarbejdet med andre grupper af ansatte i virksomheden,

At fremme samarbejdet mellem AC-Tele og virksomhedsledelsen, og

At fremme medlemmernes efter- og videreuddannelse

At indgå lokale aftaler med virksomhedens ledelse om generelle løn- og ansættelsesvilkår

At styrke mobiliteten blandt medlemmerne

§3. Medlemskab
Medlemmer af AC-Tele er alle ansatte i virksomheden, der er medlemmer af en akademikerorganisation og som er omfattet af overenskomsten, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. Medlemmer kan alene undtages for medlemskab af AC-Tele i det omfang den enkelte akademikerorganisations vedtægter eller andre bestemmelser åbner mulighed herfor.

§4. Medlemsrettigheder
Ethvert medlem af AC-Tele har adgang til aktiviteter, fælles møder og nyhedsbreve, som AC-Tele foranstalter.

§5. Bestyrelsen
AC-Teles daglige ledelse varetages af en bestyrelse.

Stk. 2. Ethvert medlem af AC-Tele har mulighed for at stille op som tillidsrepræsentant (TR). TR er automatisk medlem af AC-Teles bestyrelse.

Stk. 3. Under iagttagelse af overenskomstens § 21 afholdes der valg af TR hvert andet år, i ulige år, inden udgangen af november måned. Valgperioden er 2 år.

Valghandlingen består af følgende trin:
1. Der udsendes et nyhedsbrev – valg annonceres også på AC-Teles hjemmeside – om valg af TR, og kandidater kan meddele, at de ønsker at stille op som TR. Nyhedsbrevet udsendes med mindst 14 dages varsel, før valghandlingen afsluttes.
2. I de organisatoriske områder, hvor der er flere kandidater afholdes valg.
3. Valget meddeles den eller de servicerende akademikerorganisation(er), der anmelder dette skriftligt for virksomhedens ledelse
4. Der udsendes nyhedsbrev om hvem, der er valgt og godkendt som TR.
Genvalg kan finde sted.

Stk. 4. Valg sker ved almindelig stemmeflertal. Der stemmes ved mail, eller via andet digitalt format med mindst 7 dages varsel, før valghandlingen afsluttes. Det er ikke muligt at stemme med fuldmagt. Står stemmetallene ved personvalg lige, sker valg ved lodtrækning blandt de personer, der er stemmelighed om.

Stk. 5. AC-Teles bestyrelse kan afholde ekstraordinært valg af TR.
AC-Teles bestyrelse kan i tilfælde af organisationsændringer eller ved varigt forfald blandt TR afholde ekstraordinært valg af TR. Dette for bedst muligt at sikre at alle organisatoriske områder har tilknyttet en TR. Valghandlingen følger den i §5, stk. 3. beskrevne, dog udsendes der kun til det organisatoriske område som TR dækker.

Stk. 6. Ekstraordinært valg af alle AC-Teles TR skal ske, såfremt mindst 25% af AC-Teles med-lemmer skriftligt kræver dette. Dette valg skal finde sted senest 3 uger efter, at anmodnin¬gen herom er fremsat overfor bestyrelsen

Stk. 7. På sit første møde efter et ordinært TR valg konstituerer AC-Teles bestyrelse sig ved, at vælge en formand og en næstformand af sin midte. Mødet finder sted senest 1 uge efter at TR valgresultatet er offentliggjort.

Stk. 8. Formanden fungerer som fællestillidsrepræsentant, næstformanden som suppleant. Valget meddeles den eller de servicerende akademikerorganisation(er), der anmelder dette skriftligt for virksomhedens ledelse.

Stk. 9. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når et flertal af bestyrelsen medlemmer, herunder enten formand eller næstformand, er til stede.

Stk. 10. Bestyrelsen fastsætter selv eventuel forretningsorden.

Stk. 11. Ved organisationsændringer kan det forekomme at en TR bliver pålagt at nedlægge hvervet. Dette medfører ikke at man træder ud af AC-Teles bestyrelse.

Stk. 12. Ved organisationsændringer imellem to valgperioder hvor det indenfor AC-Teles bestyrelse ikke er muligt at finde medlemmer til samarbejdsudvalg, udpeges nye medlemmer til samarbejdsudvalg af AC-Teles bestyrelse.

§6. Kommunikation fra bestyrelsen
AC-Teles bestyrelse holder løbende medlemmerne orienteret om arbejdet i bestyrelsen, ændringer og nye tiltag i TDC ved udsendelse af nyhedsbreve og på AC-Teles hjemmeside.

Stk. 2. AC-Teles bestyrelse afholder hvert 2. år en medlemstilfredshedsundersøgelse. Hovedresultatet bliver publiceret på AC-Teles hjemmeside.

§7. Forslag fra medlemmerne
Medlemmerne kan altid stille forslag til AC-Teles bestyrelse. Forslag stilles skriftligt til AC-Teles bestyrelse på e-mail til adressen, som findes på AC-Teles hjemmeside. Hvis forslaget skal til afstemning blandt medlemmerne skal dette fremgå af forslaget.

Stk. 2. Alle beslutninger sker ved almindelig stemmeflerhed. Står stemmetallene lige, er forslaget bortfaldet.

§8. AC-Teles kompetence
AC-Tele kan med samtykke fra den eller de servicerende akademikerorganisation(er) indgå lokale aftaler med virksomhedens ledelse om generelle løn- og ansættelsesvilkår.

Stk. 2. AC-Tele kan med samtykke fra den eller de servicerende akademikerorganisation(er) indgå lokale samarbejdsaftaler med andre grupper af ansatte i virksomheden.

Stk. 3. AC-Teles kompetence udøves i øvrigt inden for de vedtægter og bestemmelser, der er gældende for de enkelte akademikerorganisationer.

§9. AC-Teles ophør
Beslutningen om opløsning af AC-Tele kræver, at mindst ¾ af AC-Teles medlemmer stemmer herfor. Den eller de servicerende akademikerorganisation(er) orienteres umiddelbart herefter om ophævelsen.

***
Som vedtaget på generalforsamling d. 14 november 2018