Foreløbig status på lønudviklingen i 2021

FacebooklinkedinmailFacebooklinkedinmail

Vi har modtaget løndata fra TDC og vil her gennemgå de foreløbige resultater af årets lønsamtaler. Tallene er foreløbige fordi vi først har det endelige resultat for 2021 i starten af 2022.

Igen i år var det aftalt at fortsætte prøveperioden og ikke fastsætte en mindstereguleringsramme, hvilket vi har fået kompensation for i form af 0,5% tilskrivning til Fritvalgslønkontoen samt en ekstra fridag mellem jul og nytår (i år er den 27. december (aftalt i overenskomsten) og den 30. december (fortsættelse af prøveperiode) fridage).

De 3,0% i udvikling er et noget bedre end det magre resultat sidste år, men alligevel et lille stykke fra de gode år i 2018 og 2019.

Det fremgår i tabellen nedenfor at Group har opnået den største udvikling, 3,6% mod 3,3% i Nuuday og 2,5% i TDC NET. Det er også Group der har den højeste aktuelle gennemsnitsløn af de tre enheder. Kigges der på udviklingen for henholdsvis mænd og kvinder ses at kvinderne har opnået en stigning på 3,4% mod kun 2,9% hos mændene, opgjort i kroner er det 1.609 kr. til kvinderne og 1.495 kr. til mændene, så kvinderne henter lidt ind på lønforskellen.

Antallet af kollegaer, der ikke har fået en lønregulering i år, er faldet til et mere acceptabelt niveau. En del bliver ikke reguleret fordi de er nyansatte og andre fordi de har skiftet stilling og ligger på et højt niveau. Men der også en del der får beskeden at deres nuværende niveau ikke giver anledning til en regulering, hvilket her kan være svært at vurdere om er korrekt.

 

Resultat af AC-Teles lønundersøgelse
Tak til jer der har deltaget i AC-Teles lønundersøgelse, som vi gennemførte i efteråret. Vi laver undersøgelsen for at evaluere lønprocessen og undersøge jeres tilfredshed med lønniveau og lønpakke.

I det følgende gennemgår vi resultaterne af undersøgelsen.

Hvem har deltaget
I år var der lidt færre end sidste år, som svarede, men vi har stadig et relativt godt datagrundlag til at drage konklusioner ud fra. Vi har fået 562 besvarelser, fra de i alt 1.440 AC’ere, som har været inviteret til at deltage.

Besvarelserne dækker TDC NET (35%), Nuuday (55%) og Group (10%). 64% af besvarelserne kommer fra mænd.

Tilfredshed med proces og løn
Tilfredsheden med informationen fra ledelsen omkring lønsamtalerne er blevet lidt højere i år, men der er markant forskel på hvordan opfattelsen er. Group er generelt mere tilfredse (37%), mens TDC NET ligger helt i bund med kun 16% tilfredse, ca. det samme ses for Nuuday (20%).

Tilfredsheden med årets resultat er steget lidt fra sidste års meget lave resultat. Sidste år var 52% Utilfreds/Meget utilfreds, i år det faldet ned til 44%. Det er tydeligt at Group er mest glade. Nuuday og TDC NET er meget mere utilfredse (46% vs 18% hos Group).

Selvom der ikke er så mange der er tilfredse med lederens begrundelser for resultatet af lønsamtalen, så er holdningen til forklaringen blevet en anelse mere positiv i år. Men dette område er desværre altid ret dårligt opfattet, og det er noget som vi fokuserer på at få TDC til at gøre bedre.

Tilfredsheden med den samlede lønpakke (inkl. diverse goder) er også steget lidt igen, efter et fald sidste år. De positive svar er gået lidt op fra 42% til 46% i år. Samtidig er de meget utilfredse gået ned fra 8% sidste år til 5% i år (hvilket næsten er det samme som i 2019).

Holdningen til om det var en god idé at fortsætte prøveperioden og ikke fastsætte en mindstereguleringsramme i 2021, er blevet lidt mere positiv i år, end sidste år (23% vs 19%). Group er dem der er mest OK med det, og TDC NET er mest utilfredse, stærkt forfulgt af Nuuday.

Alt i alt var vi gennemsnitligt lidt gladere for lønforhandlingerne i år, end sidste år.

TDC Group er generelt de gladeste, hvor TDC NET ligger som mest utilfredse, stærkt forfulgt af Nuuday.

Læs mere
Hvis du er interesseret i at dykke mere ned i resultaterne af lønundersøgelsen, kan du se meget mere i denne PDF fil.

Lønstatistikker 2021 fra AC organisationerne
Flere af AC organisationerne har også lavet lønundersøgelser i løbet af efteråret og blandt andet har Djøf, IDA og DM udgivet deres lønstatistikker. Lønstatistikkerne viser lønniveau og udviklingen i lønnen for medlemmer i den private sektor fra september 2020 til september 2021 og hvis du er medlem, kan du finde statistikkerne på deres respektive hjemmesider. 

Lønforhandling foregår hele året
På vores årlige medlemsmøder om løn minder vi altid om, at lønforhandling foregår hele året og ikke kun til den årlige lønsamtale. Overvej allerede nu hvilke argumenter der berettiger at du skal stige i løn og sørg for at fortælle din leder det i god tid inden selve lønsamtalen.