Lønaftale 2016

FacebooklinkedinmailFacebooklinkedinmail

its_a_deal Onsdag aften forhandlede AC-Tele og Akademikerorganisationerne
(repræsenteret ved IDA og Djøf) den garanterede minimumslønramme for 2016 på plads med TDC.

Resultatet blev 1,5%.

Minimumslønrammen er den procentsats som den samlede lønsum, for os der er ansat på AC overenskomst, og som er ansat hele året, som minimum skal stige med.

Der er altså ikke tale om et loft,et budget eller andet. Men et nedre niveau, som skal indfries.

De seneste år har den realiserede lønudvikling ligget en del over den aftalte minimumsramme. I 2015 aftalte vi en ramme på 1,35% og der er realiseret en gennemsnitlig stigning på 2,17%.

Vi har holdt to møder om lønudviklingen for 2016 og vi har fremført en række argumenter for, hvorfor den samlede lønsum for AC-gruppen bør stige:

 • Gennemsnitslønnen for AC´ere i TDC ligger under niveau for andre AC ansatte i telebranchen
 • AC´ere i TDC har de senere år lønmæssigt tabt terræn i forhold til AC ansatte i andre virksomheder
 • Der er en stigende tendens til at AC´ere frivilligt forlader TDC (medarbejderchurn) – Forventninger til lønudviklingen på det danske arbejdsmarked i 2016 ligger i niveauet 2,3 – 2,7%
 • Inflationen i Danmark er fortsat lav, men der er på den korte bane en tendens til, at den er stigende
 • Ledighedstallene på AC området er relativt lave, og fastsættelse af løn er et spørgsmål om udbud og efterspørgsel

Herudover har vi i år igen haft fokus på to områder:

 • Der er for mange kolleger, der gentagne gange (flere år i træk) ikke er blevet lønreguleret
 • Der ser ud til at være ubalance mellem mænd og kvinders løn

Vi har valgt igen i år at have fokus på 0-reguleringer, da vi synes antallet er for højt. I 2015 er ca. 220 kolleger (ud af de ca. 860 der har været ansat hele året) ikke blevet lønreguleret, mens 92 kun er reguleret en gang i perioden 2013-2014-2015 og 25 kolleger er slet ikke reguleret i 2013-2014-2015. For bedre at forstå baggrunden for den manglende regulering, har vi som forberedelse til lønforhandlingen lavet en spørgeskemaundersøgelse blandt de kolleger der ikke har været reguleret de seneste to år. Hovedkonklusionerne fra denne undersøgelse var:

 • Mange har fået begrundelsen, at de ligger på markedsniveau, eller at det var fordi kolleger havde større behov
 • Begrundelsen er i langt de fleste tilfælde den samme år efter år
 • De fleste synes begrundelsen for nulregulering er urimelig
 • Mange mener ikke de er højere lønnet end deres kolleger
 • Ca. 40% overvejer at finde nyt job

Lønforskellen mellem mænd og kvinder udvikler sig i den rigtige retning, hvilket er positivt, men der er forsat lønforskelle mellem mænd og kvinder. Eksempelvis er der kun to områder i TDC, hvor kvinderne i gennemsnit tjener mere end mændene.

Gennemsnitsalderen for mænd er højere end for kvinder, hvilket kan forklare noget af forskellene, men selv i områder hvor gennemsnitalderen er nogenlunde den samme eller hvor kvinder har en højere gennemsnitsalder end mænd, er der på nogle områder væsentlig forskel på de gennemsnitlige lønninger.

Der kan være mange forskellige forklaringer på disse lønforskelle (jobindhold, ansvar, kvalifikationer), men vi synes, det er et område, der fortsat har brug for særlig opmærksomhed.

Ud over aftalen om den garanterede minimumslønramme på 1,5% aftalte vi også at bibeholde ”Ledertjekliste til lønsamtale”, som skal hjælpe lederne til at huske forskellige principper i forbindelse med lønreguleringen. Ledertjeklisten indeholder bl.a. et opmærksomhedspunkt om ”lige løn til mænd og kvinder for lige arbejde” og et afsnit om 0-regulering.

Ledertjeklisten er blevet suppleret med afsnit om, at de kolleger der er på jobløn (jf. AC overenskomstens §8), skal have drøftet joblønsaftalen ved lønsamtalen, herunder hvorvidt forudsætningerne for jobløn har ændret sig. Bemærk når løndannelsen for LTD er på plads, vil ledertjeklisten muligvis blive suppleret med andre forhold.

Hvis du er en af de kolleger, der er 0-reguleret de sidste 2-3 år skal du være opmærksom på, at ledertjeklisten bl.a. beskriver hvordan du har ret til at iværksætte dialog med din leder om, hvordan og hvornår en fremtidig lønudvikling er mulig.