Skal du have mere i løn?

FacebooklinkedinmailFacebooklinkedinmail

Ved du, hvad din kollega får i løn, og hvilke argumenter, du kan bruge for at hæve din egen?


Skal du have mere i løn?

Da vi i foråret forhandlede overenskomsten med TDC indgik dette års mindstegarantiramme i forhandlingen. Resultatet for 2017 blev 1,6%. Mindstegarantirammen er den procentsats, som den samlede lønsum for os, der er ansat på AC-overenskomsten, minimum skal stige med.

På AC-området bliver lønnen reguleret individuelt hvilket betyder, at de 1,6 % ikke er en generel stigning alle bliver tildelt ”pr. automatik”. Nogle vil stige langt mere end 1,6%, nogle vil stige mindre end 1,6% og andre vil desværre slet ikke blive reguleret i år.

HR direktørerne i alle enheder har modtaget materiale til brug for igangsætning af de individuelle lønsamtaler på AC-området og der pågår nu en lokal proces i enhederne med henblik på at aftale principper for hvordan lønreguleringen skal udmøntes og få indkaldt til lønsamtalerne.

Lønsamtalerne skal være afsluttet senest den 23. juni 2017. Alle medarbejdere har ret til en lønsamtale. Det er din leders ansvar at indkalde dig til samtalen. Uanset hvornår lønsamtalen gennemføres vil en eventuel lønstigning blive udmøntet pr. 1. april 2017.

Særlige opmærksomhedspunkter i TDC

Vi har i vores dialog med ledelsen i TDC gennem de seneste år haft særlig opmærksomhed på nogle specifikke forhold:

 1. Lønnen for AC´ere i TDC ligger under lønniveauet for AC´ere i det omgivende samfund og gab´et vokser
 2. For stor en andel nulreguleres og der er mange, der ikke reguleres flere år i træk
 3. Lønforskelle mellem mænd og kvinder
 4. Udfordringer med løndannelsen, som følge af at mange ofte får ny leder
 5. Manglende drøftelse af joblønsaftale (kollegaer ansat på AC-overenskomstens §8, Jobløn) og herunder hvorvidt forudsætningerne for jobløn har ændret sig. Ifølge overenskomsten skal aftalen om jobløn drøftes mellem leder og medarbejder mindst én gang om året.

Du kan overveje, om du kan bruge opmærksomhedspunkterne i din lønsamtale.

Tal åbent om din løn

I forrige uge offentliggjorde Institut for Menneskerettigheder en ny undersøgelse, der viser, at 6 ud af 10 danskere aldrig taler med kolleger om løn, og at en tredjedel ikke ved, hvad kolleger, der laver samme slags arbejde som dem selv, får i løn. Rapporten viser bl.a., at manglende gennemsigtighed om løn kan spænde ben for ligeløn mellem mænd og kvinder. Du finder rapporten her.

AC-Tele opfordrer dig til at dele lønoplysninger med dine kollegaer, fordi:

 • det skaber gennemsigtighed i lønniveauer
 • det skaber gennemsigtighed i kriterierne for lønforhøjelse, hvis I også deler begrundelserne for lønforhøjelserne
 • ledelsen vil i højere grad skulle argumentere for, at du får netop den løn du gør
 • du og dine kollegaer vil kunne bruge lønniveauet som løftestang til egen løn

At tale om løn med sine kollegaer er ikke tavshedsbelagt… men det kan føles grænseoverskridende og svært. Er det dig der starter i din afdeling?

AC-Tele er interesseret i at høre om jeres erfaringer med at dele lønoplysninger. Ræk ud til din lokale tillidsrepræsentant eller skriv til os på ac-tele@ac-tele.dk. Du er også velkommen til at række ud, hvis du har behov for inspiration eller hjælp til at komme i gang med åben løn.

Lidt om løndannelse i TDC i 2016

I 2016 var den aftalte mindstegarantiramme 1,5%, mens den realiserede lønudvikling for AC-gruppen blev 2,43%. I gennemsnit steg gruppen af kvinder med 2,55%, mens mændene steg 2,38%.

Vi har beregnet et indeks for AC-gruppen i TDC, der giver et tal for, hvordan TDC lønner under hensyntagen til uddannelse og kandidatalder. Indekset beregnes som forholdet mellem den aktuelle lønsum og summen af de tilsvarende gennemsnitslønninger fra de respektive lønstatistikker hos Djøf, IDA og Dansk Magisterforening.

Det samlede indeks for TDC er i 2016 beregnet til 91,6, hvilket er et svagt fald i forhold til 2015. Det betyder, at lønudviklingen i TDC også i 2016 har ligget under udviklingen i det omgivende samfund.

Vi har gennem en årrække haft særligt fokus på antallet af 0-reguleringer. I 2016 blev 28% nul-reguleret. Stadig alt for mange, men et fald fra 33% i 2015.

Se eventuelt oversigt over AC-gruppens gennemsnitslønninger i TDC her og mere om lønudviklingen her

Kriterier der ligger til grund for fastsættelse af lønnen i TDC

Lønreguleringen sker efter en konkret vurdering og under hensyn til bl.a.:

 • medarbejderens indsats
 • kvalifikationer
 • function
 • erfaring
 • uddannelse
 • opnåede resultater

Mulighed for at fastholde medarbejderen og markedsværdien for det pågældende job vil ligeledes indgå i vurderingen. Det tilstræbes, at en eventuel lønregulering bør være af en vis størrelse, så det er mærkbart og motiverende for den enkelte medarbejder.

Manglende regulering kan bl.a. være begrundet i:

 • medarbejderen er nyansat eller har lige skiftet job og har dermed netop fået drøftet sine lønforhold
 • medarbejderen har indgået ny bonusaftale, eller bonusaftaleprocenten er hævet, eller
 • jobbets indhold sammenholdt med den aktuelle løn ikke giver anledning til lønregulering

Se eventuelt mere i overenskomstens bilag 8 her

Se eventuelt mere i Ledertjekliste til lønsamtaler, som direkte adressere nogle af de særlige opmærksomhedspunkter, der er nævnt ovenfor her

Lidt nøgletal med forventninger til 2017

Forskellige organisationer og institutioner har udgivet prognoser, som du måske kan bruge som input til din forberedelse af lønsamtalen.

Prognose for lønudviklingen i Danmark i 2017:

 • 2,4% jf. Det Økonomiske Råd
 • 2,5% jf. Indenrigsministeriet
 • 2,5% jf. LO
 • 2,5% jf. Nationalbanken
 • 3,4% jf. IDA

Prognose for inflationen i Danmark i 2017:

 • 1,5% jf. Det Økonomiske Råd
 • 1,2% jf. Indenrigsministeriet
 • 1,3% jf. LO
 • 1,1% jf. Nationalbanken

Inflationen i Danmark i 2016 var 0,5 %, jf. Danmarks Statistik.