Overenskomstfornyelse med mere fleksibilitet og mulighed for individuelle løsninger

FacebooklinkedinmailFacebooklinkedinmail

Som I ved, har vi gennem de seneste måneder forhandlet overenskomstfornyelse med TDC og torsdag den 5. marts opnåede vi et resultat. Den nye overenskomst dækker alle AC’ere i TDC A/S, Nuuday A/S og TDC Net A/S, og den gælder for en 3-årig periode (1. marts 2020 – 1. marts 2023).
Forhandlingsdelegationen bestod af Zanne Stensballe som er formand for AC-Tele, René Oli Rasmussen fra Djøf, Bjarne Breinhøj Knudsen fra IDA og Jonatan Elmer fra Dansk Magisterforening.

Hvilke krav har vi fremsat?

Forud for forhandlingerne har alle ca. 1.400 medarbejdere på AC-overenskomsten i TDC haft mulighed for at komme med forslag til udvikling af overenskomsten og efterfølgende har jer, der er medlem af en af de AC-organisationer, som står bag vores overenskomst, haft indflydelse på prioriteringen af de temaer, som vi er gået til forhandlingen med.

Temaerne var:

  • Løn
  • Arbejdstid
  • Sammenhæng mellem arbejdstid og privatliv
  • Fritvalgsordning
  • Seniorvilkår
  • Vilkår ved opsigelse
  • Livslang læring

 Hvad er forhandlingsresultatet?

Vores overenskomst er en 1. marts overenskomst. Karakteristisk for de AC-overenskomster, som skal fornys 1. marts 2020, er, at fornyelsen sker sammen med medarbejdere i industrien, transportsektoren, byggeriet, handel og service med flere.

Her er det Industriforliget (minimallønsforlig) og Transportforliget (normallønsforliget) som udstikker rammen for alle de andre overenskomster – herunder også akademikeroverenskomsterne – som skal fornys 1. marts. Det betyder, at det er rammerne i disse to forlig, som har en betydning for den økonomiske ramme, vi kan lave en aftale med TDC om.

Forhandlingsresultatet mellem Akademikerorganisationerne og TDC er: 

Mulighed for at fordele arbejdstiden over 4 eller 6 dage

Du kan aftale med din leder, at du afvikler din arbejdstid over 4 eller 6 dage. Det præciseres desuden, at lørdage og søndage efter aftale kan benyttes som arbejdsdage. Udgangspunktet er forsat, at du arbejder på ugens første 5 hverdage, men har du et ønske om at fordele din ugentlige arbejdstid på 4 dage eller 6 dage om ugen, kan du nu indgå en aftale med din leder om dette.

Dette er en imødekommelse af vores krav om en mere fleksibel tilrettelæggelse af arbejdstiden.

Fritvalgskonto

Der etableres en fritvalgskonto på 3 %.

2,5 % procent af fritvalgskontoen finansieres ved en overflytning af 2 % af arbejdsgivers pensionsbidrag og 0,5 % af ferietillægget til fritvalgskontoen.

De øvrige 0,5 % af de 3 procent er tildelt af TDC. Såfremt parterne vender tilbage til det hidtidige lønsystem og aftaler en mindstereguleringsramme for lønudviklingen i TDC nedsættes fritvalgskontoen med 0,5 % igen.

En fritvalgskonto sikrer dig en løbende opsparing af løn, som du selv bestemmer, hvordan du vil bruge. Du kan for eksempel benytte dit indestående på fritvalgskontoen som et tillæg til din alm. løn, som indbetaling til pension, som løn i forbindelse med fritid (ferie, feriefridage, overenskomstmæssige fridage, søgnehelligdage), to børneomsorgsdage, hvis du har børn under 14 år eller seniorfridage, hvis du er 5 år fra pensionsalderen.

Dette er imødekommelsen af vores krav om at alle skal opleve en lønstigning.

37 timers arbejdsuge med eller uden betalt frokostpause

Det er aftalt, at du efter aftale med din leder kan frasige dig din frokostpause. Det betyder at din normale ugentlige arbejdstid vil udgøre 37 timer eksklusiv frokost. Som kompensation for dette vil du modtage et tillæg til lønnen på 7,2 %.

Fridag i 2020

Den 29. december 2020 bliver givet som en betalt fridag. I 2021 optages der nye forhandlinger om en betalt fridag for 2021.

Dette er en imødekommelse af vores krav om mere frihed.

Pension

Arbejdsgivers pensionsbidrag på 10 % nedsættes til 8 %. Differencen på 2 % overflyttes til en fritvalgskonto. Se under punktet fritvalgskonto hvad du kan benytte fritvalgskontoen til.

Når en medarbejder tiltræder i TDC skal pensionsbidraget som udgangspunkt indbetales til de pensionskasser, som fremgår af overenskomsten. Dog kan medarbejderen vælge en anden kasse. Medarbejderen kan ikke vælge om på et senere tidspunkt.

Mindstereguleringsramme

I første overenskomstår (2020) laves der en forsøgsordning med individuel løndannelse, uden at der er aftalt en mindstelønramme om, hvad den samlede lønpulje som minimum skal stige med. Alle andre elementer i lønsystemet består, hvilket bl.a. betyder at du skal gå til lønsamtale som du plejer.

Mindsteløn

Mindstelønnen reguleres årligt med kr. 4.810, hvilket svarer til det beløb mindstelønnen i industriforliget er blevet reguleret med.

Satsreguleringer

Satser i hjemmevagt, tilkaldevagt og tilkaldeordninger reguleres med 1,6 % hvert år i overenskomstperioden, hvilket svarer til det beløb tillæg i industriforliget er blevet reguleret med.

Ferietillæg

Ferietillæg på 1,5 % nedsættes til ferielovens sats på 1 %. Differencen på 0,5 % overflyttes til en fritvalgskonto. Se under punktet. Fritvalgskonto hvad du kan benytte fritvalgskontoen til.

Seniortiltag

I overenskomstperioden etableres en arbejdsgruppe, der har til formål at afdække mulighederne for at fastholde seniorer på arbejdsmarkedet samt understøtte et godt og langt arbejdsliv for medarbejderne. Parterne er således enige om at afdække seniorpolitiske behov samt analysere indsatser og effekter af seniorpolitiske tiltag på andre områder.

Arbejdsgruppen vil bestå af repræsentanter udpeget af arbejdsgiver samt tillidsrepræsentanter.

Tillidsrepræsentanttiltag

I overenskomstperioden etableres en arbejdsgruppe, der har til formål at afdække mulighederne for at fastholde og rekruttere tillidsrepræsentanter således der er tilstrækkelig TR’ere dækning i alle enheder.

Arbejdsgruppen vil bestå af repræsentanter udpeget af arbejdsgiver samt tillidsrepræsentanter.

Hvad er den videre proces?

Resultatet vil først være godkendt, når hhv. Dansk Arbejdsgiverforening og Akademikerorganisationerne har godkendt resultatet. Akademikerorganisationernes godkendelse sker ved at resultatet sendes til urafstemning blandt alle jer, der er medlem af en af de faglige organisationer.

Det er derfor en god idé, at du allerede nu tjekker, om din faglige organisation (Djøf, IDA, DM m.fl.) har registreret, at du er ansat hos TDC. Hvis registreringen ikke er korrekt vil du ikke blive inviteret til at stemme om resultatet.

AC-Tele anbefaler, at du stemmer ja til overenskomsten.

Du kan læse det fulde protokollat her

Hvis du er medlem af en AC-organisation, vil du få mulighed for at deltage i et medlemsmøde om overenskomstfornyelsen. Vi forventer at holde møderne den 31. marts i Teglholmen og den 2. april i Slet. Begge datoer kl. 16 – 18. Sæt allerede nu kryds i kalenderen, hvis du er interesseret i at deltage.