Lønaftale 2018

FacebooklinkedinmailFacebooklinkedinmail

Vi har forhandlet med TDC om mindstereguleringsrammen for 2018 og i sidste uge opnåede vi et resultat. Resultatet blev 1,8% og fri den 28. december i 2018.

AC-Tele og Akademikerorganisationerne er netop blevet enige med TDC om mindsterammen for lønudviklingen i 2018. Resultatet blev 1,8% samt en ekstra fridag, fredag den 28. december i 2018 (ikke tilbagevendende).  Det betyder, at alle AC´ere i TDC har fri den 27. og 28. december i 2018.

Sidste år blev mindstereguleringsrammen aftalt til 1,6%, men vi endte med et resultat på 2,6% da året lukkede. Også i 2018 forventes en lønglidning ud over den aftalte mindsteregulering på 1,8%.

Udover aftale om mindstereguleringsramme og fridag er ’Ledertjekliste til lønsamtaler’ opdateret. Vi er glade for at tjeklisten – på endnu flere områder end før – reflekterer de udfordringer vi, blandt andet med udgangspunkt i vores lønsurvey i efteråret, har peget på der er med løndannelsen. For eksempel punkt om, at det er vigtigt at den enkelte forstår hvad der skal til for at opnå en lønstigning og hvorfor den enkelte er indplaceret hvor man er, samt at det ikke er en gangbar begrundelse, at leder ikke har flere lønmidler og at det er leders ansvar at sikre en nødvendig lønpulje.

Du kan læse aftalen og ledertjeklisten her

Mindstereguleringsrammen er den procentsats, som den samlede lønsum for os, der er ansat på AC-overenskomsten i hele året 2018, minimum skal stige med.

På AC-området i TDC bliver lønnen reguleret individuelt hvilket betyder, at de 1,8 % ikke er en generel stigning alle bliver tildelt ”pr. automatik”. Nogle vil stige langt mere end 1,8%, nogle vil stige mindre end 1,8% og andre vil desværre slet ikke blive reguleret i år.

Vi har aftalt med TDC, at lønsamtalerne igangsættes hurtigst muligt og at de så vidt muligt vil være afsluttet inden udgangen af juni. Uanset hvornår lønsamtalen finder sted, vil en eventuel regulering ske pr. den 1. april 2018.

AC-Tele og Akademikerorganisationerne har gennem flere år inviteret til medlemsmøder som forberedelse til lønsamtalerne. Men vi har besluttet at tilbyde et andet indhold i år. Nemlig et 4 timers arrangement med en professionel karriererådgiver med fokus på hvordan LinkedIn kan være et værdifuldt værktøj, hvis du formår at skabe en professionel profil, der giver det rette indtryk af dig. En velplejet LinkedIn-profil er også relevant i forhold til en karriere i TDC og det kommer HR udvikling og fortæller om.

Lønudvikling 2017
AC-Tele har modtaget resultater for lønudviklingen i 2017. Opgørelsen er baseret på de AC medarbejdere, der har været ansat i TDC i hele året. Det betyder, at antal medarbejdere der indgår ikke er det samme som der er ansat i enhederne i dag. Derfor omfatter opgørelsen kun 836, ca. 81% af de der er på AC-overenskomst.

Lønstigningerne er som sædvanlig noget varierende fra enhed til enhed. I oversigtsform ser tallene ud som vist i ovenstående tabel. Da Operation er så stor en enhed, har vi valgt at nedbryde tallene til de store enheder her.

Nogle af AC-organisationerne beregner et såkaldt firmaindeks, beregnet for de uddannelser de nu repræsenterer. Vi har tilsvarende beregnet et indeks for AC-gruppen i TDC, på tværs af uddannelser. Ideen med et firmaindeks er at få et mål for, hvordan en given virksomhed generelt lønner under hensyntagen til uddannelse og kandidatalder. Indekset beregnes som forholdet mellem den aktuelle lønsum og summen af de tilsvarende gennemsnitslønninger fra de respektive statistikker.

Med TDC-indekset og den statistik, der svarer til ens uddannelse kan man se, hvordan en gennemsnitsmedarbejder af samme slags som en selv i gennemsnit vil være lønnet i TDC.

Det samlede indeks ligger på 91 i 2017 mod 92 i 2016, hvilket er et lille fald der tyder på en dårligere lønudvikling i TDC end ude for murerne. Årsagen til det lave indeks forklares først og fremmest ved IDA’s medlemmer der har en høj kandidatanciennitet men en løn der ikke er fulgt med. Men også medlemmerne hos DJØF halter efter.