Lidt mere om den nye ferielov

FacebooklinkedinmailFacebooklinkedinmail

Nedenfor kan du kort læse ændringerne i forbindelse med den nye ferielov og feriefridage. Husk også at få afviklet restferie og feriefridage inden den 1. maj i år. Og få overført/udbetalt eventuelle ikke afviklede dage indenfor de  regler og frister der er i PULS for dette.

Ny Ferielov – der sker følgende i praksis

Den ferie du har optjent fra 1. januar 2018 – 31. december 2018 = 25 dage – disse afvikles fra 1. maj 2019 til 30. april 2020 som normalt

Den ferie du optjener fra 1. januar 2019 til 31. december 2019 = 25 dage – disse afvikles der 16,7 dage fra 1. maj 2020 til 31. august 2020 og resten 8,3 dage sættes ind på feriekonto

Den ferie du optjener fra 1. januar 2020 til 31. august 2020 = 16,7 dage sættes også ind på feriekonto

Dermed har alle der har været i job hele perioden 25 feriedage stående fastfrosset på feriekonto. Man kan ikke ændre dette ved at afvikle flere dage end 16,7 dage fra den 1. maj 2020 til 31. august 2020 – der skal indefryses 25 dage for alle der er job hele perioden.

Der kan ikke afvikles mere end de 16,7 dage i sommeren 2020 (1. maj 2020 til 31. august 2020) medmindre man har overført ferie eller bruger feriefridage. Evt. kan der købes feriedage. Så derfor skal en længere sommerferie i 2020 planlægges.

Fra 1. september 2020 optjener du 2,08 dage pr måned – så en efterårsferie i 2020 skal også planlægges med feriefridage, eller andet. Du kan evt. afholde ferie og skylde dagene til de optjenes.

Feriefridage regler ændres ikke – de er aftalt i vores overenskomst og denne forhandles først i 2020.

Reglen er at disse (efter minimum 9 måneders ansættelse) tildeles 1. maj hvert år – 5 dage. Disse skal afvikles i ferieåret (det oprindelige). AC aftalen om at overføre og sammenspare disse er stadig gældende.

Reglen om udbetaling af feriefridage og 5 ferieuge kan stadig aftales med TDC som tidligere.

Dansk Magisterforening  har skrevet denne artikel som kan læses til inspiration

Ny ferielov fra 1. januar 2019

Hvordan er det nu med ferieår og optjeningsår? Feriereglerne er blevet ændret, og det skaber bedre vilkår for nyansatte.

Den nye ferielov trådte delvist i kraft allerede 1. januar 2019. Med loven introduceres det nye feriebegreb samtidighedsferie, som skal sikre nyuddannede lønmodtagere ret til 4 ugers betalt ferie om året.

Den nye ferielov viderefører dog også velkendte termer, herunder hovedferieperioden, som ikke er ændret. Loven indeholder et sæt overgangsregler, som du kan læse mere om i denne artikel.

”Samtidighedsferie”

De nye regler gør op med det grundlæggende princip om, at man skal optjene retten til at holde betalt ferie i et optjeningsår, før man kan holde ferien i et ferieår.

Det nye i ferieloven er, at du kan bruge dine feriedage i takt med, at du optjener dem. Du skal ikke vente til året efter. Det kaldes samtidighedsferie.

Fremover optjener og afholder du som hovedregel ferie i samme periode. Det er perioden 1. september til 31. august (det nye ferieår) – dog med mulighed for at afholde ferien i yderligere 4 måneder helt frem til den 31. december. Du optjener stadig 2,08 feriedage pr. måned.

Stadig ret til 5 ugers ferie

Den nye ferielov giver dig fortsat ret til at holde 5 ugers ferie om året. Af de 5 uger har du krav på, at 3 uger placeres i hovedferieperioden fra 1. maj til 30. september.

Du har også som hovedregel ret til at holde de 2 ugers restferie i perioder på mindst 5 dage.

Feriefridage og anden frihed fastsat i overenskomst eller ved individuel aftale, herunder den 6. ferieuge, er fortsat ikke reguleret af ferieloven.

Ferie på forskud

Samtidighedsferien betyder, at du kan stå i en situation, hvor du endnu ikke har optjent feriedage nok til at komme på en længerevarende betalt ferie. Det er tilfældet, hvis du eksempelvis skal rejse 4 uger i starten af ferieåret.

Du kan, som du hele tiden har kunnet, aftale med din arbejdsgiver at holde ferie i de 4 uger. Spørgsmålet er, om du kan opnå en aftale om at ferien er betalt – selvom du endnu ikke har optjent den.

Aftale om betalt ferie

Kan du aftale med din arbejdsgiver, at du holder betalt ferie, som du endnu ikke har optjent, bliver den betalte ferie, du dermed kommer til at skylde din arbejdsgiver, fradraget i den ferie, du senere optjener i ferieåret.

Hvis du fratræder, inden din arbejdsgiver kan nå at fradrage ”skyldig” ferie, som du jo har brugt, men endnu ikke har optjent, kan din arbejdsgiver modregne kravet i din løn eller i dit feriepengekrav.

Ingen aftale om betalt ferie

Hvis du ikke kan opnå en aftale med din arbejdsgiver om at holde betalt ferie på forskud, kan du holde ferien hel eller delvist selvbetalt.

Du vil så i takt med din optjening af betalt ferie have krav på at få den således afholdte ferie udbetalt med din løn.

Varslingsregler

I den gamle ferielov kunne det aftales mellem dig og din arbejdsgiver, at din arbejdsgiver kunne varsle din hovedferie til afholdelse med blot 1 måned. Den mulighed er fjernet i den nye ferielov, og din hovedferie skal altid varsles med 3 måneder. Øvrig ferie skal varsles med 1 måned.

Hvis hovedferievarslet på 1 måned fremgår af din ansættelseskontrakt, skal den ændres, da kontrakten i modsat fald er i strid med ferieloven.

Det almindelige udgangspunkt er at ferie fastsættes i god tid efter aftale mellem dig og din arbejdsgiver.

Overgangsregler

Der er i forbindelse med den nye ferielov fastsat en række overgangsbestemmelser, som det selvsagt er vigtigt at være opmærksom på i overgangsfasen.

Optjeningsåret 2019 (kalenderåret) – de første 8 måneder

I 2019 optjener du 2,08 feriedage i 8 måneder – frem til 1. september 2019. Det betyder, at du optjener 16,64 feriedage, som du kan bruge i perioden 1. maj – 31. august 2020.

Eller som din arbejdsgiver, hvis I ikke indgår en aftale, kan varsle til afholdelse senest i løbet af september 2020.

Optjeningsåret 2019 (kalenderåret) – de sidste 4 måneder

Den ferie, du optjener de sidste 4 måneder af 2019 og helt frem til og med 31. august 2020 bliver indefrosset og udbetalt til dig, når du forlader arbejdsmarkedet.

Årsagen til indefrysningen af ferien i denne periode er, at du ellers ville opnå ret til at holde 5 ugers optjent ferie og derudover samtidighedsferie.

Hvis ferien således ikke blev indefrosset, ville du have ret til 50 dages ferie, når reglerne om samtidighedsferie træder i kraft. Derfor er det bestemt i loven, at denne ferie skal indefryses.

Indefrysningen er uden praktisk betydning for dig. Dine indefrosne feriepenge bliver administreret af fonden Lønmodtagernes Feriemidler – indtil den skal udbetales til dig.

Tag betalt ferie med dig ind i de nye regler pr. 1. september 2020

De optjente 16,64 feriedage rækker til at dække 3 ugers betalt sommerferie i 2020.

Når vi kommer til efterårsferien i 2020, kan du imidlertid stå i en situation, hvor du mangler betalte feriedage til at holde din efterårsferie. I oktober 2020 vil du endnu ikke have optjent 5 dages betalt ferie.

Hvis du i dén situation ikke kan opnå aftale med din arbejdsgiver om ret til at holde betalt efterårsferie, skal du selv betale de feriedage, du endnu ikke har optjent, men som du afholder i efterårsferien.

Hvis du har noget tilbage af de nævnte 16,64 feriedage, eller du har overført ferie med dig, som du hverken har brugt eller har fået udbetalt senest 31. august 2020, har du betalte feriedage til at finansiere din efterårsferie i 2020 (eller anden ferie).

Ferieloven bestemmer nemlig, at denne ferie kan tages med ind i perioden efter 1. september 2020, forudsat at den er til rådighed for dig og ikke er brugt. Din arbejdsgiver har således mulighed for at varsle den nævnte ferie til afholdelse helt eller delvist senest i september måned 2020. Gør din arbejdsgiver det, kan du ikke tage ferien med dig ind i de nye regler.