Resultat af arbejdstidsundersøgelsen.

FacebooklinkedinmailFacebooklinkedinmail

timeglasSom bekendt har vi nu nogle gange afviklet en spørgeskemaundersøgelse om arbejdstid og honorering. Resultaterne fra tidligere viste at rigtigt mange arbejder langt mere end 37 timer om ugen, og en stor del får ikke noget for det. For at følge udviklingen besluttede vi at gentage undersøgelsen her i uge 25. I modsætning til de tidligere undersøgelser, har vi denne gang bedt om registrering af arbejdstiden for netop den uge undersøgelsen dækker, hvor vi tidligere baserede os på hukommelsen for de medarbejdere der ikke anvendte timeregistrering. Nedenfor er svarene fra undersøgelsen i 2011 sat op overfor seneste undersøgelse i det omfang spørgsmålene er sammenlignelige. Da der ikke er væsentlig forskel mellem de to undersøgelser, er konklusionen stadig: Det ser ud til at akademikerne i TDC generelt arbejder mere end de får løn for, hvilket de seneste års ringe lønudvikling har forstærket yderligere.

I henhold til overenskomsten er det et gensidigt ansvar mellem leder og medarbejder, at tilrettelægge arbejdet så det tidsmæssige omfang passer til 37 timer pr. uge, inklusive frokostpause. Dog kan jobløn i særlige tilfælde aftales, herunder at den ugentlige arbejdstid overstiger 37 timer. Aftalen om jobløn skal drøftes mindst en gang om året i forbindelse med den årlige lønsamtale.

Svarprocenten i undersøgelsen var denne gang på 43 mod 61 i 2011. Tak til alle der har deltaget.

Kommentarer til diagrammerne nedenfor:

Lagkagediagrammerne viser fordelingen af svar på de spørgsmål vi stillede – køn, enhed i TDC, alder, løn (fast løn eksklusive arbejdsgivers pensionsindbetaling), arbejdstid (inklusive frokost), osv. I venstre kolonne ses svarene fra 2011 og i højre fra i år. Fordelingen af svarene på de enkelte spørgsmål om alder, køn og enhed i TDC stemmer i tilpas høj grad overens med fordelingen af alle de overenskomstansatte akademikere, hvilket, sammenholdt med svarprocenten, retfærdiggør konklusioner baseret på yderligere analyse med krydsning af svar fra de forskellige spørgsmål.

Den køns- og aldersmæssige fordeling af svar passer med virkeligheden. Fordelingen af svar på enheder ligger en smule højere for Operations, ellers svarer fordelingen til virkeligheden. Der er ca. 17 % der siger ja til at de er ansat på jobløn men hele 33 % der svarer ved ikke. Ud fra personlige henvendelser tyder meget på at de der svarer ved ikke arbejder som om de var på jobløn. Det faktiske antal AC’ere på jobløn er 18,5 %. Hvis arbejdsindsatsen er afpasset efter denne fejlagtige opfattelse, er der risiko for at der bliver lagt rigtigt mange timer uden honorering. 86 % har sagt at det har været en typisk uge og der er 5 % der har svaret at de har mere end 10 timers beordret merarbejde pr. måned. Det kan også bemærkes at langt de fleste bonusordninger nu er opsagt. Til gengæld er der kommet flere provisionsordninger – primært i Erhverv – og de udgør også typisk en noget større andel af lønnen.

Efter lagkagerne har vi sammenholdt den faktiske ugentlige arbejdstid med køn, alder, osv. for at se om det er specielle grupper der arbejder mere end de får løn for. Man kan også sammenligne svarene fra de to undersøgelser og se hvor der er sket en ændring.

Diagrammerne skal forstås sådan at for en given ugentlig arbejdstid (x-aksen) fordeler de der har angivet dette interval sig forholdsmæssigt som søjlens farver angiver. Et eksempel:

image041Af diagrammet ses at de der har svaret at den ugentlige arbejdstid er 41 – 42 timer fordeler sig med ca. 70 % mænd og 30 % kvinder

 

Resultater fra februar 2011
Resultater fra juni 2015
 Koen11 koen15
 alder11 alder15
 anc11 anc15
  enhed11 enhed15
 jobloen11 jobloen15
 fastloen11  fastloen15
 bonus11 bonus15
 timereg11 timereg15
 afv_tid11 afv_tid15
arbtid11arbtid15
ugentkoen11ugentkoen15
ugentjobloen11ugentjobloen15
ugenttimereg11ugenttimereg15
ugentfast11ugentfast15