Foreløbig status på lønudviklingen 2022

FacebooklinkedinmailFacebooklinkedinmail

Vi har fået de foreløbige løndata fra Nuuday/TDC NET, som kan ses i nedenstående tabel.

Tabellen viser den gennemsnitlige lønstigning for alle ansatte på AC-overenskomsten i hhv. Nuuday og TDC NET. Tabellen viser den foreløbige status pr. sep-21 og sep-22 og resultat for hele året 2021.

De gennemsnitslønninger der fremgår, er fuldtidslønsum excl. arbejdsgiverbetalt pension, men inkl. eventuel bonus (antaget payout 100%).

Baseret på erfaringer fra tidligere år forventer vi, at der sker en yderligere udvikling, så årets resultat for 2022 ender på et højere niveau.

Som det fremgår af tabellen, er lønudvikling for de første 9 måneder af 2022 henholdsvis 3,5% for Nuuday og 3,4% for TDC NET, gennemsnitslønnen er højere i Nuuday sammenlignet med TDC NET og gennemsnitslønnen er højere for mænd end for kvinder.

I Nuuday har 18% ikke fået en lønregulering og i TDC NET gælder det 11%, hvilket er samme niveau som i september 2021.

Tilfredshed med løndannelsen
Stigende inflation og forbrugerpriser betyder desværre, at de fleste af os oplever en reallønsnedgang og faldende købekraft og det påvirker helt generelt tilfredsheden med løndannelsen i år.

Vi ved desværre også at flere fortsat oplever, at der er tale om løndiktat og at samtalen ikke har karakter af en egentlig løndrøftelse, som den skal jf. de principper for løndannelsen, som vi har aftalt i overenskomstens bilag 8.

Herudover er det fortsat uklart hvad der skal til for at få en lønstigning og det er vanskeligt at få en lønstigning, hvis man er ansat i en afdeling med kollegaer der har en lavere løn (uanset ens egen performance/resultater).  

Vi er ærgerlige over at konstatere, at der er relativ stor forskel på den gennemsnitlige løn for mænd og kvinder i begge selskaber og at kvinderne i Nuuday har opnået en lavere stigning end mændene i Nuuday.

Der er flere ting der har indflydelse på ens løn (uddannelse, stilling, ansvar, performance, erhvervserfaring m.m.) og derfor kan nogen af de forskelle der ses, skyldes andet end køn. Men hvis du oplever at din løn er lavere end en mandlig kollegas, som du kan sammenligne dig med og at forskellen ikke umiddelbart kan forklares, hører vi gerne fra dig. Det er ved at undersøge de konkrete cases, at vi kan bidrage til at få viden om, om der i nogle områder ikke gives mænd og kvinder samme løn for samme arbejde.

Med diversitet og inklusion højt på agendaen går vi ud fra at der reelt er et ønske om, at der, hverken på løn eller andre parametre, sker forskelsbehandling.  

Vi har mødtes med HR og har drøftet diverse findings og observationer og det vil vi fortsætte med.

Der indsættes også penge på din fritvalgslønkonto
Da der ikke har været fastsat en mindstereguleringsramme i 2022, er din fritvalgslønkonto forsat forhøjet med 0,5%. Det er også aftalt, at ordningen om en særskilt betalt fridag mellem jul og nytår (udover den 27. december, som er en permanent fridag med løn jf. overenskomsten) ikke fortsætter i 2022 og derfor er din fritvalgslønkontoen pr. 1. april 2022 hævet med yderligere 0,5% indtil udgangen af marts 2023. Din fritvalgslønkonto er således forhøjet med 1%.

Der indsættes permanent 2,5 % procent på fritvalgslønkontoen (finansieret af en overflytning af 2 % af arbejdsgivers pensionsbidrag og 0,5 % af ferietillægget), så derfor vil alle i den kommende periode samlet set få indsat 3,5% af den ferieberettigede løn til kontoen.